Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy beskrivs hur 5S BIL AB (5590088554) hanterar personuppgifter.

Vid kontakt med 5S BIL AB och interaktion samt användande av våra tjänster & produkter kan våra kunder lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vidare benämns 5S BIL AB i denna text med ’’oss’’ och ’’vi’’ samt innefattar alla anställda, partners och samarbeten som behöver ta del av personuppgifter. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och dess behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av 5S BIL ABs produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

 

Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

 

Nedan är de rättsliga grunder vi använda oss av.

1) Fullgörande av avtal.

Dina uppgifter behandlas endast för nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2) Rättslig förpliktelse

Dina uppgifter behandlas i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

3) Intresseavvägning

Dina uppgifter behandlas för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

4) Samtycke

I vissa fall kan du genom webbformulär skicka in en förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

 

Mottagare av uppgifterna

5S BIL AB vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som 5S BIL AB samarbetar med: försäkringsbolag, finansbolag, Revisionsbolag, samarbetande bilverkstäder och ev. andra samarbetande företag.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i 7 år enligt bokföringslagen.

 

Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som 5S BIL AB lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till info@5sbil.se

Begäran om registerutdrag arkiveras av 5S BIL AB. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

 

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos 5S BIL AB via e post: info@5sbil.se

5S BIL AB skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

 

Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 

Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

 

Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med aktuella lagar. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda använder lösenord och användarnamn för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.